Stadgar

Stadgar för Ek. för. Svenska Bilstereoförbundet

 

§1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn(firma) är Ek. för. Svenska Bilstereoförbundet.

§2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arrangera billjudstävlingar i samarbete med ledande internationella tävlingsorgan och genom arrangemang med nationell media och företag.

§3 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Upplands Väsby, Stockholm

§4 Medlemskap Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§5 Medlems skyldighet Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§6 Insats Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 200kronor. Denna insats betecknas Tävlingslicens hos Svenska Bilstereoförbundet.

Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§7 Medlemsavgift Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 600kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Svenska Bilstereoförbundet kan inte godkänna ett medlemskap om de på säkra grunder vet att medlemen bryter mot §8

§8 Uteslutning En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§9 Avgång Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§10 Styrelse Styrelsen består av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 0 styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§11 Revisorer På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§12 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är 1 Jan – 31 Dec

§13 Årsredovisning Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§14 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 2. godkännande av röstlängden 3. val av en eller två justeringsmän 4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 5. fastställande av dagordningen 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår 11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 14. val av valberedning 15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

 

§15 Kallelse och andra meddelanden Stämman hålls i samband med Sm Finalen efter beslut på Årsmötet 2016
Stämman utlyses i sammband med spikad Final på hemsida och sociala medier , per post eller epost till medlemmar som skriftligen begärt så

§16 Vinstfördelning Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§17 Upplösning av föreningen Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Övrigt För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.